Duurzame toekomst

Natuurherstel om droogte en wateroverlast te voorkomen

Lees hoe Stephan het watersysteem in het landelijk gebied toekomstbestendig maakt bij Waterschap Vechtstromen

Beken en watergangen in het landelijk gebied worden heringericht, om de waterkwaliteit van het watersysteem te verbeteren. Daarnaast is het nodig om maatregelen te treffen voor droogtebestrijding en voorkoming van wateroverlast. Dit draagt bij aan de leefbaarheid voor mens en dier.


Belangen bij elkaar brengen

Om kwaliteit toe te voegen brengt Stephan gebiedspartijen zoals Staatsbosbeheer, Overijssels Landschap, gemeenten en bewoners van het beheergebied bij elkaar. Hij zorgt er vervolgens voor dat deze partijen samenwerken aan het resultaat. Dat doet hij door het gesprek te organiseren waarin betrokkenen zich uitspreken over hun wensen en belangen. Dat gesprek voert hij met bewoners, grondeigenaren en de agrariërs in het gebied. Stephan neemt de regie, weegt belangen en weet specifieke vakkennis bij collega’s te vinden en in te zetten. Zo betrekt en enthousiasmeert hij gebruikers en eigenaren in het landelijk gebied voor natuurherstel.

Ik werk aan natuurherstel én creëer er draagvlak voor. Samen met partners en belanghebbenden voer ik het gesprek over een hoger doel, met als resultaat dat je de kwaliteit in het landschap ziet toenemen. Enorm motiverend.

Stephan Jansen, projectleider

Opbrengst van de opdracht

Het deelproject Glanerbeek nabij het dorp Glane is afgerond. De herinrichting van de Glanerbeek in Glanerbrug, waar de beek de landsgrens is, zal in 2023 worden afgerond. Het project Ruhenbergerbeek wordt ook in 2023 opgeleverd. Met als resultaat een meer gevarieerd watersysteem met meer biodiversiteit, een vrije migratieroute voor dieren en ruimte voor water en waterberging.

Lees het volgende project

Lees hoe Coralie leiding geeft aan projecten in een grootschalige gebiedsontwikkeling in gemeente Nieuwegein