Managen van opgaven

Groene ruimte wint het van de auto in de stad

Lees hoe Anton leiding geeft in de realisatie van de mobiliteitstransitie in gemeente Amersfoort

Amersfoort is bijzonder ambitieus als het gaat om de mobiliteitstransitie. Automobiliteit en parkeermogelijkheden worden teruggedrongen, ten gunste van lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelvervoer. De stad wordt groener en er komt meer speelruimte. Zo wordt de stad teruggegeven aan de inwoners.


Ambitieus programma voor meer groen en speelruimte

Om de duurzaamheid en leefbaarheid te vergroten, werkt de gemeente aan vergund parkeren, wil het een emissieloos stadshart creëren en wordt ingezet op deelvervoer. Dat, in combinatie met de forse woningbouwopgave, die uiteraard ook een verkeerskundige opgave met zich meebrengt. In de huidige situatie is het al heel druk en de stad kan die opgaven niet aan als het verkeer in dezelfde mate meegroeit. De ambitie is dan ook om de stad terug te geven aan de inwoners, met minder geparkeerde auto’s, meer groen en meer speelruimte.

Anton is overtuigd van de urgentie van het mobiliteitsvraagstuk. Dat zorgt voor veranderingsbereidheid van zijn kant, om oude opvattingen over auto’s en parkeren in de stad los te laten. Anton heeft een positieve kijk op nieuwe mogelijkheden. Vanuit dit enthousiasme geeft hij invulling aan zijn rol als teamleider. Hij stuurt het dagelijks werk aan, verzorgt de bestuurlijke afstemming en werkt mee aan het deelprogramma mobiliteit.

Ook betrekt hij de juiste expertise en bepaalt hij de inzet op gevoelige onderwerpen. Zoals vergund parkeren in de hele stad. Dat leeft enorm, het is een spannende verandering. Participatie maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van het programma.

Ik ben intrinsiek enorm gemotiveerd om aan mobiliteit te werken. Ik vind het geweldig interessant en een heel zinvolle transitie. Vervolgens doe ik wat nodig is om ervoor te zorgen dat ons team vooruitgang boekt. Als een collega hulp nodig heeft, dan ben ik er. Als iemand een opleiding nodig heeft, dan organiseer ik dat. Het gaat erom mensen de ruimte te geven, zodat zij kunnen groeien en hun werk goed kunnen doen. Dat zij het naar hun zin hebben en houden. Echt mooi dat ik meewerk aan dit ambitieuze programma.

Anton van der Beek, teamleider mobiliteit

Opbrengst van de opdracht

De startnotitie omgevingsprogramma wordt begin 2024 opgeleverd. Op basis daarvan worden later dat jaar de tien deelomgevingsprogramma’s ter vaststelling aangeboden. De komende jaren worden wandel- en fietsvoorzieningen versterkt, wordt de toegankelijkheid van het openbaar vervoer vergroot en worden oplossingen voor deelmobiliteit uitgewerkt. Tot 2035 wordt op die manier gewerkt aan het terugdringen van automobiliteit en aan vergroening van de stad.

Lees het volgende project

Lees hoe Harriët de afdelingen vergunningen, veiligheid, toezicht en handhaving naar een hoger plan tilt in Valkenburg aan de Geul