Leefbare ruimte

Een groene gemeente, of toch niet?

Lees hoe Mariëlle een plan maakt op vergroening van de leefomgeving in gemeente Renkum

Renkum heeft een op het oog heel groene leefomgeving. Op het oog, want het staat onder druk. Door klimaatverandering gaat de kwaliteit van bomen achteruit. Terwijl gezonde bomen verkoeling bieden en waterbergend vermogen hebben. De gemeente bepaalt daarom ambities voor onderhoud aan beplanting en bomen.


Meer dan alleen een kwestie van veel bomen

Het omgaan met hittestress en hoosbuien zijn bepalend voor de inrichting van de openbare ruimte. Dat vraagt om het maken van samenhangende keuzes. De boomkeuze en de bepaling van de groeiplaats gebeurt dus in de context van andere belangen. Denk hierbij aan de benodigde ruimte voor boomwortels in relatie tot de toegenomen hoeveelheid kabels en leidingen in de bodem. Of aan de plek van bomen in het straatbeeld.

De afgelopen twintig jaar is aanzienlijk op gemeentelijke beheerbudgetten bezuinigd. Door het creatief inzetten van het beschikbare geld is het desondanks gelukt om veel groen te behouden. Maar dat volstaat niet meer. Bomen en beplanting hebben meer zorg nodig dan nu wordt gegeven. Door afgenomen zorg is het dan ook noodzakelijk om te investeren. Alleen springt die noodzaak niet onmiddellijk in het oog, want Renkum heeft nog steeds een heel groene uitstraling. Er wordt nagedacht over hoe de urgentie meer aandacht krijgt en de zorg geïntensiveerd kan worden. Een sterk financieel plan is dan ook onontbeerlijk.

Mariëlle formuleert de ambities en schrijft het kostendekkingsplan, met kennis en ervaring op zowel het gebied van groen, inrichting van de openbare ruimte als financiën. Mariëlle definieert wat nodig is om al het groen dat er is, te behouden. Zij beschrijft verder welke maatregelen nodig zijn om de ambities waar te maken. Maatregelen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het openbaar groen. Tot slot vertaalt Mariëlle de vastgestelde ambitieniveaus in een kostendekkingsplan groen. Hierin is niet alleen het onderhoud doorgerekend, maar ook de benodigde formatie en de ondersteunende activiteiten zoals communicatie.

Het is gelukt om samen ambities neer te leggen. Mijn grootste uitdaging is nu het krijgen van draagvlak voor het verhogen van de onderhoudsbudgetten voor groen. Dat is spannend, omdat een investering nodig is in een financieel onzekere tijd. Maar ik doe het heel graag. Ik maak een solide financieel plan, denk met de beheerder mee over het verbeteren van de conditie van de bomen en ga in gesprek met de politiek. Ik ben op mijn scherpst als ik vanuit al die invalshoeken werk.

Mariëlle Barwasser, adviseur openbare ruimte

Opbrengst van de opdracht

De ambitienota wordt eind 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden, gebaseerd op uitgangspunten van vaststaand beleid en wensen in het collegeprogramma. Gevolgd door het ‘Kostendekkingsplan groen’, dat begin 2024 voor de begrotingsbehandeling voorligt in de gemeenteraad. Acties worden daarna uitgewerkt in het meerjarenplan, waarin concreet wordt welke straten wanneer worden aangepakt.

Lees het volgende project

Lees hoe Anton leiding geeft in de realisatie van de mobiliteitstransitie in gemeente Amersfoort