Duurzame toekomst

Een gedeeld toekomstperspectief op landbouw

Stout Groep Lisa Franke en Rutger Vloet doorlopen een vruchtbaar participatieproces voor toekomstbestendiger landbouw in gemeente Apeldoorn
Lees hoe Lisa een vruchtbaar participatieproces doorliep voor toekomstbestendiger landbouw in gemeente Apeldoorn

Apeldoorn heeft 4.800 hectare aan landbouwgrond op de Veluwe, waarop een te grote stikstofdepositie plaatsvindt. Om dit te keren is transitie van de landbouwsector nodig, wat belangen rondom klimaat, stikstof, duurzaamheid, biodiversiteit en dierenwelzijn bij elkaar brengt.


Samen verantwoordelijk

Gemeente Apeldoorn benadert het vraagstuk vanuit de verschillende belangen. De boer is één van de schakels in de uitgebreide landbouwketen. Maar ook de supermarkt en bijvoorbeeld natuurmonumenten hebben een verantwoordelijkheid. Alle schakels in de keten streven naar meer duurzaamheid, circulariteit en natuurinclusiviteit. Zij bepalen hun eigen acties in een speelveld van wisselend overheidsbeleid, veranderende regels en belangen op de afzetmarkt. Om tot meer gezamenlijkheid te komen zijn belangen bij elkaar gebracht.

Dat is gedaan aan de hand van de KringloopToets. Deze toets brengt de mogelijke plantaardige en dierlijke productiestromen en consumptie in overzicht. De Wageningen Universiteit (WUR) ontwikkelde dit model, met als focus het gedeeld toekomstperspectief. Onderdeel van het traject is de ontwikkeling van instrumenten die de transitie faciliteren, zoals het ondersteunen van een lokale afzetmarkt.

Het is een intensief participatietraject geweest, waarvoor Lisa diverse stakeholders uit de landbouwketen bij elkaar bracht, waaronder de Herenboeren Wenumseveld. Lisa heeft vanuit haar verbindende en organiserende rol randvoorwaarden geschept voor het open gesprek. Door mogelijkheden oordeelloos te verkennen, leerde men elkaars standpunten begrijpen.

Stout Groep - Lisa Franke en Rutger Vloet op bezoek bij een boerenbedrijf in gemeente Apeldoorn

Het was een participatie+ traject, zou je kunnen zeggen. Omdat deelnemers er echt een visie uit hebben gehaald. Als je in gesprek gaat kom je tot een gedeeld beeld en worden de gezamenlijke kansen en het perspectief zichtbaar. Opeens praat je met elkaar over hetzelfde.

Lisa Franke, projectleider
Stout Groep - Lisa Franke en Rutger Vloet op bezoek bij een boerenbedrijf in gemeente Apeldoorn

Opbrengst van de opdracht

Het streven is om de toekomstvisie op de landbouw in Apeldoorn in 2023 te laten landen in een uitvoeringsagenda toekomstbestendige landbouw. Gevormd dus door de resultaten van de KringloopToets en mede afhankelijk van de uitkomsten van landelijke besluitvormingsprocessen. Apeldoorn start in het voorjaar van 2023 al met toetsing van eigen beleid aan de mate waarin dat aansluit bij de doelstellingen van de landbouwtransitie. Denk aan het omgaan met vergunningaanvragen of een aanvraag voor mogelijkheden om nevenfuncties te starten bij het boerenbedrijf.

Lees het volgende project

Lees hoe Bas tot een duurzaam en collectief warmte-alternatief komt in gemeente Nijmegen