Leefbare ruimte

Dialoog met inwoners vergroot eigenaarschap bij verandering

Lees hoe Charlie leiding geeft aan participatie in gebiedsontwikkelingen in gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Woningbouw, bedrijvigheid, mobiliteit en verduurzaming; er is vraag naar herinrichting van de fysieke leefomgeving. De gebiedsvisie geeft er ruimte aan in de Bodegraafse Oude-Rijnzone. Een verandering op die schaal kan niet zonder participatie van georganiseerde inwoners in de dorp- en wijkteams.


Samen leren en ontdekken via de kernendemocratie

Kundig in sociale innovatie zag Charlie vanuit haar rol als ondersteuner van de gebiedsvisie kansen om meer ruimte te geven aan participatie. Zij weet dat het meenemen van inwoners in planvorming en realisatie niet vertragend werkt, maar juist efficiënt is. Dat inwoners niet in debat willen, maar de dialoog aan willen gaan. Dat inwoners willen weten in hoeverre zij mee kunnen denken, wie beslist en wat gedaan wordt met hun inbreng. Charlie ging aan de slag vanuit haar overtuiging dat een grote groep mensen meer kan bereiken dan een individu.

Zo kwam het dat Charlie gevraagd werd de paragraaf kernendemocratie van de participatieverordening van gemeente Bodegraven te verrijken. De verordening beschrijft hoe gemeenten omgaan met dorp- en wijkteams, mede gebaseerd op hun eigen ideeën daarover. Zij organiseerde dan ook creatieve sessies en bracht mensen uit de teams – uniek, met ieder hun eigen identiteit – bij elkaar. Startend met korte activiteiten die energie geven, gebruikt zij metaforen, werkt zij met stellingen en maakt visuele mindmaps. Belangrijke uitkomst van de sessies is dat inwoners er waarde aan hechten daadwerkelijk betrokken te worden, dat er echt naar hen geluisterd wordt, dat de gemeente helder is over wat wel en niet mogelijk is en dat informatie tijdig gegeven wordt.

Ik vind het super om te doen. Als sleutelfiguur tussen gemeente en (georganiseerde) inwoners neem ik een faciliterende rol, stimuleer het gesprek en manage verwachtingen. Als je dat doet, is het geen zorg maar een uitdaging. Je werkt met mensen, dus je weet nooit hoe zij zullen reageren. Maar het is zulk dankbaar werk en het levert synergie op.

Charlie Hählen, projectleider participatie

Opbrengst van de opdracht

De participatieverordening wordt in november 2023 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De toekomstvisie gebiedsontwikkeling wordt vertaald naar de gebiedsvisie Bodegraafse Oude-Rijnzone en begin 2024 opgeleverd. Aan de gebiedsvisie wordt vervolgens meerjarig uitvoering gegeven via diverse deelprojecten. Dat behelst woningbouw, vergroening van de omgeving, werken aan een centrum met meer toerisme, het aanwijzen van locaties voor bedrijvigheid, verduurzaming van fietsroutes en inzetten op duurzame mobiliteit.

Lees het volgende project

Lees hoe Eva sportclubs en buurthuizen gezonder en rookvrij maakt in Twente en Zuid Kennemerland