Duurzame toekomst

Beeldvorming en bewustwording voor een afvalloos Twente

Lees hoe Noëlle tot geactualiseerd afval- en grondstoffenbeleid komt in gemeente Almelo

Anders dan de afgelopen decennia staat afval prominent op de politieke agenda. Er wordt immers gewerkt aan een afvalloze samenleving. Maar de hoeveelheid restafval is nog te hoog en ingezamelde stromen vervuild. Om circulaire ambities te kunnen realiseren is een concreet beleidsplan nodig.


Openheid en overzicht

Noëlle begon bij het begin en werkte het tot dan toe besloten dossier open door inzicht te verschaffen in feiten en cijfers. Zij deinsde er bij het maken van deze nulmeting niet voor terug om ook de minder mooie prestaties gezicht te geven. Resultaten heeft zij op tafel gelegd zodat helder is geworden welke inspanningen Almelo al verricht, waar extra inzet of bijvoorbeeld nader onderzoek nodig is. Op deze manier ontzorgt Noëlle de bestuurder en creëert ze openheid onder alle betrokken collega-ambtenaren.

Noëlle gebruikt deze openheid en het overzicht om direct de stap te zetten naar oplossingsrichtingen en acties. Want oplossingen zijn er zeker. Er wordt bijvoorbeeld nog geen GFT ingezameld bij hoogbouw. Noëlle adviseert – als je doelen naar een afvalloze samenleving wilt behalen – om dat wel te gaan doen. Met haar voorstellen komt altijd een opgave van de kosten. Zo is niet alleen helder wie waarvoor aan de lat staat maar ook wat kosten en opbrengsten daarvan zijn. In het kiezen van oplossingsrichtingen vindt zij het wiel niet zelf uit. In samenwerking met partners zoals Twente Milieu en Twence koppelt zij ervaringen en methodieken uit de regio aan gemeente Almelo.

Het afvaldossier gaat om meer dan het bieden van veel service tegen lage kosten. Het gaat ook om bewustwording van het milieurendement. Waar dit voorheen niet echt een thema was, zie ik nu dat het steeds meer leeft. Fijn ook om te zien dat collega’s mij steeds beter weten te vinden met vragen. Dat is voor mij echt een belangrijk resultaat van mijn werk.

Noëlle Kolkman, beleidsadviseur

Opbrengst van de opdracht

Eind 2023 wordt het geactualiseerde afvalbeleidsplan beeldvormend aangeboden aan de gemeenteraad. Na verwerking van het resultaat van die bespreking wordt besluitvorming voor 2024 voorbereid. Gemeente Almelo werkt mee aan de ambitie ‘afvalloos Twente 2030’, samen met de regiogemeenten en partners ROVA, Twente Milieu en Twence.

Lees het volgende project

Lees hoe Rianne armoedeval tegengaat in gemeente Noordoostpolder