menu

Samen werken aan Water en Klimaat

07 april 2020, Deel bericht op:

water apeldoorn

Sinds augustus 2019 werkt Daan van der Kolk namens de Stout Groep voor het Platform Water Vallei en Eem, een samenwerkingsverband tussen en 16 gemeenten en het waterschap Vallei en Veluwe in de regio van Vallei en Eem. De samenwerking is erop gericht om meer samenhang te brengen in de wateragenda en de wateropgaven waar gemeenten, waterschappen en andere betrokken overheden voor staan. Het klimaat en hoe onze ruimtelijke omgeving in te richten rekening houdend met veranderingen in het klimaat, hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Hier komt onder andere het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie uit voort. Wateroverlast, hittestress, droogte en waterveiligheid zijn thema’s die in grote mate de wateragenda van Nederland (gaan) bepalen. Water en riolering staan als disciplines niet langer op zichzelf, maar worden meer en meer integraal benaderd. Op 17 mei 2018 heeft deltacommissaris Wim Kuijken 40 werkregio’s gevormd in het kader van Ruimtelijke Adaptatie. Het Platform Water Vallei en Eem vormt één van deze 40 werkregio’s.

In opdracht van het Platform heeft Daan het Koersplan 2020-2025 herzien waarbij ruimtelijke adaptatie een structurele plek in het koersplan heeft gekregen. Daarnaast heeft Daan een stimuleringsaanbod ruimtelijke adaptatie opgesteld. In het stimuleringsaanbod worden verschillende handreikingen gedaan om verder aan de slag te gaan met het thema Ruimtelijke Adaptatie en dit thema stevig te verankeren in allerlei beleidsplannen van regionale en lokale overheden. Zo is er een aanzet gedaan voor het starten met organisatieateliers, een middel om ruimtelijke adaptatie structureel een plek te geven in de gemeentelijke organisatie en door masterclasses te organiseren waarbij gemeenten de kans krijgen hun kennis over de vier thema’s te vergroten.

Daan is ook betrokken geweest bij het organiseren van de jaarlijkse platformdag, het Regionaal Adaptatie Plan en de jaarlijkse regionale klimaattop waar hij een workshop heeft gegeven over het omgaan met Vitaal en Kwetsbare functies en het in kaart brengen van deze functies op gemeentelijk niveau.

Het samenwerkingsverband vervult een echte platformfunctie. Iedere gemeente is anders, maar staat in wezen wel voor eenzelfde opgave. De betrokkenheid van platformleden onderling is groot en de uitwisseling van kennis komt goed tot zijn recht. Een samenwerking die loont en waar nu en in de toekomst vruchten van worden geplukt. Daan voelt zich thuis in zijn rol in het samenwerkingsverband waarbij hij zelf kansen moet signaleren en actief op zoek gaat moet naar zijn toegevoegde waarde. Zijn persoonlijke drijfveer om de opgaven op het gebied van Ruimtelijke Adaptatie als het ‘nieuwe werken’ te zien in combinatie met zijn enthousiasme helpen hem om hierin zijn eigen weg te vinden.

Daan van der Kolk profiel Daan van der Kolk

dvanderkolk@stoutgroep.nl