menu

Zwijndrechtse samenwerking tussen gemeente en ondernemer

Door: Floor Dil. Deel bericht op:

Zwijndrechtblog 400x400

Zwijndrecht is een echte “werkstad”, met relatief veel bedrijvigheid. Ondernemers zijn dus belangrijk voor de gemeente. In het Economisch Actieprogramma 2014-2016 werken gemeente en ondernemers samen aan de economische ontwikkeling van Zwijndrecht.

In dit programma zijn 56 concrete acties vastgelegd, binnen de thema’s “vestigingsklimaat, bereikbaarheid en voorzieningen”, “onderwijs & arbeidsmarkt”, “communicatie & PR”, “dienstverlening en samenwerking bedrijfsleven” en “binnenvaart & maritiem”. Elk thema wordt getrokken door een ondernemer en een wethouder, om te borgen dat de acties door gemeente en bedrijfsleven samen worden uitgevoerd. In het afgelopen jaar hebben we ons in de uitvoering van het programma op twee aspecten in het bijzonder gericht: focus op een beperkt aantal activiteiten tegelijk en het communiceren van de bereikte resultaten. Hieronder een greep uit deze resultaten, waar de gemeente én de ondernemers trots op mogen zijn!

Organisatiegraad van ondernemers
Voor de economische ontwikkeling van de stad is het van belang dat ondernemers elkaar weten te vinden en samen optrekken om gemeenschappelijke belangen te behartigen, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen en in winkelcentra. Een van de doelen in het Economisch Programma is dan ook het faciliteren en stimuleren van gezamenlijke ondernemersinitiatieven. Een mooi voorbeeld is de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op Zwijndrechts grootste bedrijventerrein Groote Lindt. Alle ondernemers op het bedrijventerrein betalen een verplichte bijdrage aan de BIZ, hetgeen een fonds oplevert waaruit de ondernemers gezamenlijk de camerabewaking en surveillance op het terrein financieren. De gemeente heeft gefaciliteerd in de opzet van de BIZ in 2011 en is nu druk in samenwerking met de ondernemers om een verlenging te realiseren per 2016. De ambitie reikt echter verder: er wordt gewerkt aan besluitvorming rond een gemeentebreed ondernemersfonds, waarbij alle ondernemers in de gemeente, via een opslag op de OZB-belasting, bijdragen aan een fonds dat direct weer beschikbaar is voor de ondernemers via hun eigen trekkingsrecht. Op deze manier worden ondernemers gestimuleerd om in georganiseerd verband te investeren in hun bedrijfsomgeving: de financiële middelen liggen immers op hen te wachten.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Ook de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een belangrijk aandachtspunt, vanuit het bedrijfsleven vooral aangekaart met betrekking tot technisch en maritiem geschoold personeel. Vanuit het Economisch Programma wordt de Onderwijsroute georganiseerd, waarbij scholieren langsgaan bij bedrijven en op die manier kennis maken met de Zwijndrechtse arbeidsmarkt. Daarnaast wordt binnen de onderwijssector gewerkt aan een businessplan om een aanbod aan maritieme keuzevakken in de gemeente te realiseren. Kinderen moeten daarvoor nu nog naar Rotterdam, terwijl de ouders dit liever lokaal zouden zien.

Informatievoorziening richting ondernemers
Ondernemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan een betere informatievoorziening vanuit de gemeente. Om hieraan tegemoet te komen is een nieuwe, overzichtelijke website gelanceerd met een speciaal ondernemersdeel waar zij informatie kunnen vinden over onder andere vergunningen, gemeentelijke contactpersonen en hulp bij het starten van een bedrijf. Daarnaast zijn ondernemers middels bijeenkomsten en via de website specifiek geïnformeerd over het aanbestedingsbeleid en de kansen en mogelijkheden hierin. Gewerkt wordt aan een webpagina waar alle kleinere gemeentelijke inkoopopdrachten op worden gepubliceerd, om ook de lokale bakker en bloemist de mogelijkheid te geven in roulatie te leveren aan de gemeente.

Kijk voor meer informatie op:
http://www.zwijndrecht.nl/ondernemers/Economisch_programma