menu

Verbinden van het fysiek en sociaal domein

Door: Martine Stouten. Deel bericht op:

straatvegers 1200x630

In opdracht van de NVRD heeft de Stout Groep een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de leden invulling geven aan arbeidsparticipatie. Gemeenten, reinigingsdiensten en reinigingsbedrijven zijn leden van de NVRD.

Participatiewet
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Doelstelling van deze wet is dat ‘iedereen die kan, mee doet naar vermogen’. Vanuit deze doelstelling hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om mensen – met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt – een werkplek te bieden. Ook werkgevers hebben die verantwoordelijkheid in het Sociaal Akkoord laten vastleggen. Het kabinet wil met de Participatiewet meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. De Participatiewet komt ook met één regeling die de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Hierdoor biedt de Participatiewet, onder verantwoordelijkheid van gemeenten, een regeling voor mensen die graag willen werken maar niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen.

In 2014 hebben alle gemeenten hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de 3 Decentralisaties in het Sociaal Domein waaronder de Participatiewet. Met vele onduidelijkheden en een ambitieuze planning was het een uitdaging om alles op tijd geregeld te hebben. Nu de verantwoordelijkheid formeel ook bij de gemeenten ligt, ontstaat de vraag hoe te komen tot een andere manier van werken en kijken. De transformatie in de praktijk zal nu aandacht vragen en ook de nodige inspanning en tijd kosten.

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is werken in de openbare ruimte al van oudsher een taak die heel goed past bij deze doelgroep. Vanuit de (voormalige) Sociale werkvoorzieningen zijn veel leden van de NVRD ook gewend om de doelgroep in te zetten in het dagelijks werk. Dit maakt dat er al veel ervaring is opgedaan met het uitvoeren van (het gedachtegoed van) de Participatiewet.

In de branche is de ontwikkeling zichtbaar dat reiniging van de openbare ruimte en beheer openbare ruimte om een meer integrale benadering vraagt. Dit leidt tot afstemming en samenwerking en soms ook samenvoeging van taken. De wijze waarop het beheer van de openbare ruimte is georganiseerd is heel divers en uiteenlopend. Dit maakt ook dat voorbeelden die in de ene gemeente of organisatie worden toegepast niet altijd geschikt zijn om in een andere situatie toe te passen.

Best practises
Vanuit de leden van de NVRD komt binnen de huidige context de vraag naar voren hoe zij in de ontwikkeling een stap (verder) kunnen zetten bij de uitvoering van de Participatiewet. De NVRD heeft ons als Stout Groep gevraagd op zoek te gaan naar ‘best practises’, deze te analyseren en op basis van deze verdieping aanbevelingen te doen voor verdere doorontwikkeling.

Het was leerzaam en inspirerend om dit onderzoek te mogen uitvoeren. De materie is complex en er zijn veel partijen bij betrokken waardoor het soms een zoekplaatje wordt. Maar je ziet veel creativiteit en drive om ook daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor de doelgroep. Oplossingen en voorbeelden worden soms bedrijfsmatig ingestoken en soms vanuit het perspectief waarbij de mens centraal staat. De bedrijfsmatige insteek komt veelal terug bij de reinigingsbedrijven of gemeentelijke uitvoeringsdiensten. De insteek waarbij de mens centraal staat komt juist vooral terug bij (voormalige) Sociale werkvoorzieningen. De uitdaging waar wij nu voor staan is het op een goede manier verbinden van deze twee perspectieven. Een uitdaging waar geen eenduidig pad voor uitgestippeld kan worden door de grote verschillen waarop het beheer van de openbare ruimte in ons land is vormgegeven.

Samen met Anneloes Voorberg van de NVRD/Stadswerk hebben wij bij diverse organisaties een kijkje in de keuken genomen. Dit waren stuk voor stuk enthousiasmerende gesprekken. Binnen de Stout Groep zijn er veel collega’s die met dit onderwerp ervaring op hebben gedaan. Met een Stout Groep denktank hebben wij dan ook onze weg gezocht in dit onderzoek om tot resultaten en conclusies te komen.

Tijdens de NVRD themadag Beheer Openbare Ruimte (BOR) van 24 september 2015 hebben wij als Stout Groep de resultaten van het onderzoek toegelicht.
De resultaten van dit onderzoek zijn tevens gepubliceerd in GRAM, editie oktober 2015.