menu

Opnieuw leren samenwerken!

Deel bericht op:

Huizen blog

Met het opheffen van de WGR-plus kwam er begin dit jaar een einde aan 9 verplichte samenwerkingsverbanden (stadsregio’s) in Nederland.

De regio’s werkten op basis van deze wet verplicht samen op het terrein van verkeer en vervoer, economie en wonen. Voor een deel van deze taken, en vooral voor verkeer en vervoer, werd veel rijksgeld beschikbaar gesteld dat gebruikt werd voor het aanleggen en onderhouden van wegen en voor het aanbesteden van het regionale openbaar vervoer.

Met het verdwijnen van de verplichte samenwerken hebben alle regio’s hun eigen toekomstrichting gekozen. In Zuid-Holland hebben de gemeenten van de voormalige (stads)regio’s Rotterdam en Den Haag ervoor gekozen om hun samenwerking op de beleidsterreinen Verkeer en Vervoer vorm te geven in een nieuwe Metropoolregio. Voor de overige beleidsterreinen is er geen formele samenwerking meer.

Blijven samenwerken
In het belang van de woningzoekenden zijn de 9 gemeenten in de regio Haaglanden met elkaar op zoek hoe de goede samenwerking op het beleidsterrein wonen in de nieuwe samenwerking kan worden vormgegeven. Voor een woningzoekende zijn gemeentegrenzen vaak niet van belang en het is daarom bijvoorbeeld niet wenselijk dat gemeenten verschillende regels hanteren voor het toewijzen van huurwoningen.

Het lijkt simpel: Gemeenten die gewend zijn om samen te werken op een thema willen dit blijven doen. In de praktijk blijkt dat door het wegvallen van bestaande structuren het samenwerken opnieuw moet worden uitgevonden. Er is geen centraal punt meer waar veel kennis en middelen zijn waar iedereen van kan profiteren. De nieuwe informele samenwerking gaat uit van veel eigen, lokale, inbreng voor gezamenlijke onderwerpen en projecten. Alleen het feit dat er 9 enthousiaste bestuurders en medewerkers zijn is dan geen garantie op succes. De inzet van gemeentelijke capaciteit voor bovengemeentelijke thema’s is, gelet op de ingekrompen ambtelijke organisaties, niet vanzelfsprekend.

Hans Slagboom is momenteel in opdracht van de 9 gemeenten werkzaam als kwartiermaker en coördinator van deze samenwerking. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van de samenwerkingsagenda en doet in overleg met de 9 gemeenten voorstellen voor de invulling van een lichte ondersteuningsstructuur. Daarnaast is Hans verantwoordelijk voor de afstemming met de regionale woningcorporaties, samenwerkend in de sociale verhuurders Haaglanden (SVH).

Hans werkt nu aan het opzetten van een kleine inspirerende organisatie die de samenwerking nieuwe stijl vormgeeft en invult. Het uitgangspunt “Samen voor
ons eigen”, zoals benoemd door F. Jacobse en Tedje van Es, de Haagse vrije jongens die in 1980 door Van Kooten en De Bie zijn neergezet, is ook nu het uitgangspunt.

Gemeenten kunnen de huidige vraagstukken op de woningmarkt niet meer alleen aan en hebben elkaar daarbij nodig. Dit vraagt om draagvlak en inspiratie op alle niveaus in de gemeentelijke organisatie zodat de wethouder met droge ogen aan zijn soms lastige raad kan uitleggen dat hij met de buren samenwerkt in het belang van de inwoners.