menu

Niet lullen maar poetsen!

Door: Ard Lammertink. Deel bericht op:

Ard blog drenthe 400x400

In 2007 committeerde de provincie Drenthe zich aan het ambitieuze Noordelijk Energieakkoord. Een document waarin doelstellingen werden vastgelegd omtrent energiebesparing, duurzame energie opwekken en CO2-reducatie. Maar doelstellingen formuleren is één, ze daadwerkelijk realiseren is een ander verhaal.

Al snel zag Drenthe in dat het, met het bestaande beleid en instrumentarium, de vastgestelde doelen niet ging behalen. Vanuit Provinciale Staten kwam al snel de roep om een nieuw Drents energiebedrijf. Maar past een provinciaal energiebedrijf nog wel in een steeds mondialer wordende energiemarkt? En wat moet een provinciaal energiebedrijf dan gaan doen? Daadwerkelijk energie opwekken en leveren aan de Drenten? Of past een rol als aanjager, adviseur of kapitaalverschaffer beter?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden liet Drenthe verschillende onderzoeken uitvoeren. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat de verschillende burgerinitiatieven met name behoefte hadden aan kennis en ontwikkelkracht. Oftewel hoe breng je een idee verder tot een gerealiseerd project. Vanuit de markt was en is er met name behoefte aan ‘slim’ kapitaal. Want gelijktijdig met het vastleggen van de duurzaamheidsdoelstellingen deed bankencrisis zijn intrede. Waar in het verleden de bankiers in rijen van twee klaar stonden voor de projectontwikkelaars in de duurzame sector, is het vandaag de dag een enorme uitdaging om een project met een prima business case voldoende gefinancierd te krijgen. Op basis van de hiervoor genoemde ontwikkelingen werd daarom niet gekozen voor een nieuw Drents energiebedrijf maar voor de Drentse Energie Organisatie.

De Stichting Drentse Energie Organisatie is sinds eind 2011 actief en heeft de beschikking over een financieringskapitaal waarmee men duurzame energieprojecten in Drenthe van financiering kan voorzien. Daarnaast vervult de organisatie een rol als aanjager van projecten. Zo werkt men nauw samen met de verschillende parkmanagementorganisaties om ook het MKB te verduurzamen. Want juist in het MKB is duurzaam vooral ook een synoniem voor lagere kosten. En dat is een ontwikkeling die het MKB, de motor van Drenthe, in deze tijd goed kan gebruiken. Inmiddels is de organisatie drie jaar actief en heeft het een stevige plek in Drenthe verworven. De lijst met projecten groeit gestaag en de reeds gefinancierde projecten leveren inmiddels een substantiële bijdrage aan de doelrealisatie.

Vanuit de Stout Groep ben ik vanaf de oprichting betrokken bij de Drentse Energie Organisatie. Als accountmanager, werkend binnen een klein team van een drietal personen, ben ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de projecten en het opstellen van de financieringsplannen. Initiatiefnemers waarderen met name onze slagvaardigheid en doelgerichtheid. Waar men financieringstrajecten bij vergelijkbare fondsen als erg stroperig ervaart zijn wij in staat om ons vast te bijten in een goed project. We gaan lean & mean te werk en waar nodig sturen we projecten actief bij op inhoud. Alles met als doel het realiseren van verantwoorde, economisch haalbare duurzame energieprojecten. Die slagvaardigheid en realisatiekracht is denk ik typerend voor hoe wij als Stout Groep werken. Niet alleen denken maar vooral ook doen!